OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI – Dom w Popielowie

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rybniku

Krzysztof Kulawik Kancelaria Komornicza nr VI w Rybniku

Kancelaria Komornicza: (UWAGA: NOWY ADRES) 44-200 Rybnik, ul. Jana III Sobieskiego 19a

tel/fax: 32 440 74 05, 32 440-74-06;        www.kancelariarybnik.pl; email: rybnik.kulawik@komornik.pl

konto: Bank BNP Paribas S.A. 24 1600 1462 1882 3447 4000 0003

Sygn. akt Km 231/12                                                                                                                                      

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI
ELEKTRONICZNEJ

Komornik przy Sądzie Rejonowym w Rybniku Krzysztof Kulawik podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie KM 231/12 w dniu: 28.03.2024 o godzinie: 09:00 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 §

4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

– nieruchomości położonej przy Wodzisławska 333b, Rybnik – Popielów, 44-274 Rybnik, dla której Wydział VII Ksiąg Wieczystych w Rybniku (adres: ul. Zamkowa 3, Rybnik, 44-200 Rybnik) prowadzi księgę wieczystą o numerze GL1Y/00095300/7.

Opis nieruchomości:

nieruchomości gruntowa zabudowana jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym o pow. użyt. 172,20 m2 (pow. użytkowa budynku 131 m2) położonej w Rybniku – Popielowie przy ul. Wodzisławskiej 333b, a usytuowanej na działce num. 4583/477 o pow. 2116 m2, dla nieruchomości ustanowiona jest KW o num. GL1Y/00095300/7 wraz z nieruchomością gruntową usytuowaną na działce num. 4719/477 o pow. 292 m2 , dla której ustanowiona jest kw o num. GL1Y/00010615/9.

Suma oszacowania wynosi 630 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 472 500,00 zł.

Nieruchomość można, oglądać w następujących termin

ach:

Data oględzin

Godziny oględzin

23.03.2024

08:30 – 09:00

25.03.2024

17:00 – 17:30W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania nieruchomości.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 63 000,00 zł.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 24 1600 1462 1882 3447 4000 0003 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu.

Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej. Uczestnictwo w przetargu wymaga założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem https://elicytacje.komornik.pl/ oraz przystąpienia do przetargu na dwa dni robocze przed jego rozpoczęciem. Licytant składa rękojmię najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, a jeżeli bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, to przedkłada dodatkowo swoje umocowanie. Udział jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Na podstawie art. 9864 § 2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym.

Licytacje wyżej wymienionych nieruchomości odbywają się w trybie elektronicznym i zakończą się w dniu: 04.04.2024 o godzinie: 14:00. Na podstawie art. 9867po § 31 kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Zgodnie z art. 976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Komornik Sądowy

 

Krzysztof Kulawik

 

 

Comments are closed.