P1290765

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI – Mieszkanie w centrum

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rybniku

Kancelaria Komornicza: (UWAGA: NOWY ADRES) 44-200 Rybnik, ul. Jana III Sobieskiego 19a

tel/fax: 32 440 74 05, 32 440-74-06;        www.kancelariarybnik.pl; email: rybnik.kulawik@komornik.pl

konto: Bank BNP Paribas S.A. 24 1600 1462 1882 3447 4000 0003

Sygn. akt Km 327/21                                                                                                                                      

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI
ELEKTRONICZNEJ

Komornik przy Sądzie Rejonowym w Rybniku Krzysztof Kulawik podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie KM 327/21 w dniu: 20.06.2024 o godzinie: 09:00 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym  następującej nieruchomości:

– lokalu mieszkalnego położonego przy Cierpioła 2B /2, 44-200 Rybnik, dla którego SĄD REJONOWY RYBNIK VII WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. Zamkowa 3, Rybnik, 44-200 RYBNIK) prowadzi księgę wieczystą o numerze GL1Y/00146388/0.

Opis nieruchomości:

Wyceniany lokal mieszkalny w dobrym stanie technicznym, jest po remoncie, stolarka okienna PVC. Lokal jest trzypokojowy, ma łazienkę razem z WC, kuchnię oraz przedpokój. Rozkład pomieszczeń bardzo dobry – do każdego wchodzi się osobno z przedpokoju. Do mieszkania przynależy piwnica. Powierzchnia użytkowa mieszkania – 60,00 m2 Powierzchni użytkowa mieszkania wraz z powierzchnią przynależną (piwnica) wynosi 66,90 m2 Lokal uzbrojony w energię elektryczną, wodociąg, kanalizację, gaz, centralnego ogrzewania, teletechniczna. 

Dla lokalu przy ul. Cierpioła 2b/2 w Rybniku obowiązują następujące opłaty:

1. zaliczka na eksploatację: 164,76 zł 2. fundusz remontowy: 282,00 zł, 3. Media (zaliczka na c.o.): 444,00 zł

Do powyższej kwoty należy doliczyć również miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wys. 24,00 zł/osobę oraz opłatę za wodę i kanalizację w wys. 18,47 zł/m3.

UWAGA: na nieruchomości ustanowiona jest ograniczone prawo: 

1. służebność mieszkania na rzecz pani Małgorzaty Szędzielorz (ur. 12-01-1931); prawo jako obciążające nieruchomość zostało wycenione przez biegłego na 55.000,00 zł i przechodzi na nabywcę. Podczas sporządzania planu podziału sumy uzyskanej na licytacji nieruchomości wartość prawa w wys. 55.000,00 zostanie zwrócona nabywcy, jeżeli w tym czasie prawo nadal będzie obciążało nieruchomość. 

2. prawo dożywotniej i nieodpłatnej służebności osobistej mieszkania na rzecz Pauliny Michalewicz – prawo zostało uznane przez SR w Rybniku za bezskuteczne w stosunku do wierzyciela egzekwującego; nabywca licytacyjny będzie uprawniony do wykreślenia prawa z księgi wieczystej.

Suma oszacowania wynosi 281 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi

210 750,00 zł.

Nieruchomość można oglądać w następujących terminach:

W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania nieruchomości.

Data oględzin Godziny oględzin

15.06.2024 09:00 – 09:30             17.06.2024 17:30 – 18:00

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 28 100,00 zł.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 24 1600 1462 1882 3447 4000 0003 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu.

Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej. Uczestnictwo w przetargu wymaga założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresemhttps://elicytacje.komornik.pl/ oraz przystąpienia do przetargu na dwa dni robocze przed jego rozpoczęciem. Licytant składa rękojmię najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, a jeżeli bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, to przedkłada dodatkowo swoje umocowanie.

Udział jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Na podstawie art. 9864 § 2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym.

Licytacje wyżej wymienionych nieruchomości odbywają się w trybie elektronicznym i zakończą się w dniu: 27.06.2024 o godzinie: 14:00. Na podstawie art. 9867po § 31 kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przezzłożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Komornik Sądowy

Krzysztof Kulawik

 

hammer-719066_1280

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI – Dom w Popielowie

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rybniku

Krzysztof Kulawik Kancelaria Komornicza nr VI w Rybniku

Kancelaria Komornicza: (UWAGA: NOWY ADRES) 44-200 Rybnik, ul. Jana III Sobieskiego 19a

tel/fax: 32 440 74 05, 32 440-74-06;        www.kancelariarybnik.pl; email: rybnik.kulawik@komornik.pl

konto: Bank BNP Paribas S.A. 24 1600 1462 1882 3447 4000 0003

Sygn. akt Km 231/12                                                                                                                                      

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI
ELEKTRONICZNEJ

Komornik przy Sądzie Rejonowym w Rybniku Krzysztof Kulawik podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie KM 231/12 w dniu: 28.03.2024 o godzinie: 09:00 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 §

4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

– nieruchomości położonej przy Wodzisławska 333b, Rybnik – Popielów, 44-274 Rybnik, dla której Wydział VII Ksiąg Wieczystych w Rybniku (adres: ul. Zamkowa 3, Rybnik, 44-200 Rybnik) prowadzi księgę wieczystą o numerze GL1Y/00095300/7.

Opis nieruchomości:

nieruchomości gruntowa zabudowana jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym o pow. użyt. 172,20 m2 (pow. użytkowa budynku 131 m2) położonej w Rybniku – Popielowie przy ul. Wodzisławskiej 333b, a usytuowanej na działce num. 4583/477 o pow. 2116 m2, dla nieruchomości ustanowiona jest KW o num. GL1Y/00095300/7 wraz z nieruchomością gruntową usytuowaną na działce num. 4719/477 o pow. 292 m2 , dla której ustanowiona jest kw o num. GL1Y/00010615/9.

Suma oszacowania wynosi 630 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 472 500,00 zł.

Nieruchomość można, oglądać w następujących termin

ach:

Data oględzin

Godziny oględzin

23.03.2024

08:30 – 09:00

25.03.2024

17:00 – 17:30W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania nieruchomości.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 63 000,00 zł.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 24 1600 1462 1882 3447 4000 0003 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu.

Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej. Uczestnictwo w przetargu wymaga założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem https://elicytacje.komornik.pl/ oraz przystąpienia do przetargu na dwa dni robocze przed jego rozpoczęciem. Licytant składa rękojmię najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, a jeżeli bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, to przedkłada dodatkowo swoje umocowanie. Udział jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Na podstawie art. 9864 § 2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym.

Licytacje wyżej wymienionych nieruchomości odbywają się w trybie elektronicznym i zakończą się w dniu: 04.04.2024 o godzinie: 14:00. Na podstawie art. 9867po § 31 kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Zgodnie z art. 976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Komornik Sądowy

 

Krzysztof Kulawik